Voorwaarden

Voorwaarden

Algemeen
Wanneer u een bestelling doet via de webwinkel www.blingjewels.nl geeft U te kennen dat U met alle genoemde voorwaarden akkoord gaat. Bling Jewels heeft het recht haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Bij de koop van een product gaat de klant akkoord met de informatie en voorwaarden van Bling Jewels zoals beschreven hieronder en in de rest van de website:

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bling Jewels in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en "sale" items van Bling Jewels zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Bling Jewels behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de prijzen te wijzigen. En aanbiedingen kunnen niet geruild/ geretourneerd worden.

Acties, korting en cadeaubonnen
Bij een actie die gepaard gaat met een kortingscode, kunnen er geen cadeaubonnen ingeleverd worden. Tijdens de sale kan een cadeaubon wel ingeleverd worden.

De korting is niet overdraagbaar en kan alleen worden ingewisseld in combinatie met een bestelling op Bling Jewels. Het is enkel mogelijk om slechts één korting per bestelling in te wisselen. 

Overeenkomst/Boeking
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk toestemt met een aanbod van Bling Jewels. De opdrachtgever ontvangt van Bling Jewels een e-mail met daarin de bevestiging van de bestelling.

Tel – en taalfouten
Aan tel- en taalfouten kunnen geen rechten worden verleend.

Prijzen & Betaling
Alle door Bling Jewels vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euros, inclusief btw en eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, PayPal of via vooruitbetaling via IBAN NL30 ABNA 0128 2840 72 ten name van Bling Jewels. 

Annulering door Bling Jewels
Bling Jewels heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.

Bling Jewels heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Levering
Wij streven ernaar om het product tussen 1 en 3 werkdagen te verzenden. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

Overmacht
In geval van overmacht is Bling Jewels niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Eventuele schade
– Bling Jewels stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan wel mede-veroorzaakt door haar producten
– De sieraden en accessoires van Bling Jewels zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.
– Bling Jewels stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik
– De sieraden van Bling Jewels kunnen niet altijd tegen water. Bling Jewels stelt zich dan ook niet aansprakelijk bij waterschade.

Aansprakelijkheid
– Bling Jewels is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bling Jewels. Bling Jewels is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

– Indien Bling Jewels, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

-Bling Jewels is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens het transport. Wilt u het product aangetekend laten verzenden, dan kan dit tegen de daarvoor geldende TPG tarieven.

-Bling Jewels is niet aansprakelijk indien de klant een verkeerd adres ingeeft bij het doen van een bestelling via de webshop. 

Intellectueel eigendom
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webwinkel berusten bij Bling Jewels of andere rechthebbenden.

Het is verboden de producten van Bling Jewels te verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bling Jewels of andere rechthebbenden.

Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur ons dan een e-mail: hello@blingjewels.nl

Blingjewels.nl © 2024